نسخه آزمایشیافتتاح مدارس روستاهاى بريموند و گرگان شهرستان کرمانشاهاوقات شرعی
آب و هوا