علیرضا حیدری

بخشدار مرکزی کرمانشاهاوقات شرعی
آب و هوا