نسخه آزمایشیحضور #فرماندار_كرمانشاه در مراسم مسابقات زوران در کرمانشاهاوقات شرعی
آب و هوا