فرماندار کنگاور

دکتر خیراله خزایی سرپرست فرمانداری

رزومه کاری:

نلفن ثابت:

فکس:آب و هوای کنگاور