بانک اطلاعات شهرستان
نام اداره نام رئیس تلفن اداره دورنگار آب و فاضلاب روستایی بگمرادی 48236955 48236212 آب و فاضلاب شهری فرزاد صابری 48222080 48222080 آموزش...
اوقات شرعی
آب و هوا