بانک اطلاعات شهرستان

نام اداره نام رئیس تلفن اداره دورنگار آب و فاضلاب روستایی امیری 48236955 48236212 آب...

فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا