شروع به کار ادارات دولتی از ساعت 6/30 صبح

شروع به کار ادارات دولتی از ساعت 6/30 صبح


شروع به کار ادارات دولتی از ساعت 6/30 صبح

کلیه ادارات، بانک ها، موسسات عمومی غیردولتی، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی از روز شنبه 1397/04/16 از ساعت 6/30 صبح تا 13/30 به کار خواهند پرداخت.اوقات شرعی
آب و هوا