جلسه شورای شهر کنگاور به ریاست فرماندار برگزار شد


جلسه شورای شهر کنگاور به ریاست فرماندار این شهرستان روز چهارشنبه در ساختمان شورای شهر برگزار شدفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا