برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش کنگاور

جلسه شورای آموزش و پرورش


جلسه شورای آموزش و پرورش کنگاور به ریاست دکتر خزائی فرماندار کنگاور برگزار شد

 جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست خیراله خزایی فرماندار کنگاور برگزار شد

دکتر خزایی در این نشست از موضع قاطعانه رئیس جمهور در رابطه با مقابله به مثل در مقابل تحریم نفت ایران تقدیر و آن را موضعی انقلابی دانست

فرماندار کنگاور از ریاست آموزش و پرورش و همکاران ایشان و ادارات دست اندر کار برگزاری کنکور سراسری تقدیر کرد

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان در بخشی از سخنان خود از مردم کنگاور خواست با توجه به محدودیت منابع انرژی در مصرف برق و آب صرفه جویی کنند

در سال جاری بازسازی 5 مدرسه روستایی توسط خیرین مدرسه ساز در دستور کار قرار دارداوقات شرعی
آب و هوا