سرکشی وتجلیل از خانوادهای کمیته امدادحضرت امام (ره) باحضور لهونی فرماندار محترم شهرستان جوانرود در هفته دولتاوقات شرعی
آب و هوای جوانرود