جشنواره روستای سالم در روستای حوری آباد جوانروداوقات شرعی
آب و هوای جوانرود