به همراه تعدادی از مسئولان ادارات شهرستان حضور یوسفی فرماندارجوانرود درنمازجمعه این هفته روستای علی آباد ساسل

به همراه تعدادی از مسئولان ادارات شهرستان حضور یوسفی فرماندارجوانرود درنمازجمعه این هفته روستای علی آباد ساسل



فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود