بازدید فرماندار جوانرود

از سالن ورزشی سقف بلند با پیشرفت 90 درصدی محله باباجانی این شهرستاناوقات شرعی
آب و هوای جوانرود