در سال 1368 جوانرود از بخش به شهرستان و از بخشداری به فرماندار ارتقاء یافت

در سال 1368 جوانرود ازبخش به شهرستان تبدیل شده است با حضور عبدالله نوری وزیر کشور که شامل: سه بخش مرکزی - روانسر و ثلاث باباجانی با 10 دهستان به ترتیب: بخش مرکزی جوانرود با دهستان: 1-پلنگانه با مرکزیت ساروخان 2- بازان با مرکزیت زلان 3 - شروینه با مرکزیت شروینه و بخش روانسر با دهستانهای 1 - با مرکزیت برهان الدین - حسن آباد با مرکز حسن آباد - دولت آباد با مرکز دولت آباد - و بخش ثلاث باباجانی با دهستانهای 1-زمکان با مرکزیت میرآباد 2-دشت حر با مرکزیت قلقله 3-خانه شور با مرکزیت نگره 4- ازگله با مرکزیت ازگله -  و تعداد 346 روستا

 

اسامی فرمانداران شهرستان جوانتر از سال 68 به ترتیب: 

1-آقای ابراهیمی 

2-آقای هادی زاده 

3-آقای نریمانی 

4-آقای ذاکری 

5-آقای صفوی 

6-آقای مرادیان 

7-آقای کاظمی تبار

8-آقای ناصرسلیم زاده 

9-آقای مولا داد رشیدی

10-آقای علی رستمی

11- آقای مصطفی عظیمی 

12-آقای آرش لهونی

13- رستگار یوسفی فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود