نسخه آزمایشی
بانک اطلاعات شهرستان
در سال 1368 جوانرود ازبخش به شهرستان تبدیل شدبا حضور عبدالله نوری وزیز وقت کشور که شامل :  سه بخش مرکزی - روانسر و ثلاث باباجانی با  10 دهستان به ترتیب...

شرح وظایف فرماندار و واحدهای فرمانداری وظایف و اختیارات فرماندار‎ ‏۱‏‎- ‎فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالي دولت ، مسئوليت اجراي...

شاخص ها ونماگرهای توسعه شهرستان جوانرود
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود