بانک اطلاعات شهرستان
در سال 1368 جوانرود ازبخش به شهرستان تبدیل شده است با حضور عبدالله نوری وزیر کشور که شامل: سه بخش مرکزی - روانسر و ثلاث باباجانی با 10 دهستان به ترتیب:...

خدمات قابل ارائه در میز خدمت فرمانداری عناوین واحدها عناوین زیرخدمت            واحد مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی رسیدگی...

شاخص ها ونماگرهای توسعه شهرستان جوانرود
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود