بانک اطلاعات شهرستان
در سال 1368 جوانرود از بخش به شهرستان تبدیل شد با حضور عبدالله نوری وزیز وقت کشور  💠 فرمانداران شهرستان جوانرود از سال 68 به ترتیب  :  1-آقای ابراهیمی  2-آقای...

شرح وظایف فرماندار و واحدهای فرمانداری وظایف و اختیارات فرماندار‎ ‏۱‏‎- ‎فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالي دولت ، مسئوليت اجراي...

شاخص ها ونماگرهای توسعه شهرستان جوانرود
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود