وجود بیش از 80 هزارجلد کتاب کمک درسی در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گفت : درحال حاضر 80 هزارجلد کتاب کمک درسی در تمام مقاطع از ابتدایی تا مطقطع ارشد در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه موجوداست که می تواندنقش بسزایی درجذب دانش آموزان ودانشجویان به کتابخانه های عمومی داشته باشد.

معصومه حسنی خوانسار در جلسه کتابخانه های عمومی جوانرود بابیان اینکه 52 هزارنفر در استان کرمانشاه عضو فعال کتابخانه های عمومی هستندافزود: 80 باب ساختمان کتابخانه ای در استان کرمانشاه داریم که 62 باب کتابخانه ای شهری ، 12 باب روستایی ودوباب سیار وزیربنای کل این استان 39 هزارمتر مربع  و یک میلیون و یکصد هزارجلد کتاب دراین کتابخانه ها موجوداست.

وی به کمبود فضای کتابخانه ای در شهرستان جوانرود اشاره کردواظهارداشت : درحال حاضر شهرستان جوانرود دوباب کتابخانه دارد که با توجه به جمعیت جوابگوی نیازهای این شهرستان نیست وبراساس جمعیت شهرستان جوانرودبایستی چهارباب کتابخانه داشته باشد.

حسنی خوانسار  با بیان اینکه در کتابخانه های عمومی جوانرود 27 هزارجلد موجوداست خاطرنشان کرد : براساس استانداربرای هرنفر باید چهارکتاب باشدکه دراین شهرستان برای هرنفر سه کتاب موجود است که وضعیت خوبی نداریم .

وی به راه اندازی کتابخانه سیارشهرستان جوانروداشاره کردویادآورشد: مدارک راه اندازی کتابخانه این شهرستان به تهران ارسال کردیم که درصورت گرفتن مجوز از تهران کتابخانه عمومی جوانرودراه اندازی خواهیم کرد.

معاون فرماندارجوانرودنیز به کمبود کتابخانه های عمومی این شهرستان اشاره کرد وگفت : براساس جمعیت و پراکندگی آن دو باب کتابخانه برای شهرستان جوانرود کافی نیست .

کمال شهسواری  با اشاره به تخصیص منابع کتابهای اهل سنت برای شهرستان جوانروداز مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه نقدیرکرد.

وی با بیان مسئولان شهرستان جوانرود از فعالیت های فرهنگی وکتابخانه ای حمایت می کنند اظهارداشت:  امسال 120 میلیاردو 800 میلیون ریال درکمیته برنامه ریزی به نهاد کتابخانه های این شهرستان اختصاص یافته است.

مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان جوانرود هم با ارائه گزارشی گفت : دو باب کتابخانه با 27 هزارجلد کتاب و سه  هزارنفر عضو فعال کتابخانه های عمومی این شهرستان هستند.

حسین محمدی افزود: دو هزارو 500 کتاب کمک درسی به کتابخانه های عمومی جوانروداختصاص است که می تواند تشویقی برای دانش آموزان و دانشجویان باشد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود