نسخه آزمایشیارتقای شورای روستای شروینه به شورای شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، طی جلسه ای با حضوربخشدارکلاشی ونماینده فرماندار، شورای روستای شروینه به عنوان مرکز بخش کلاشی به شورای شهرارتقا یافت.

دراین جلسه ترکیب هیات رئیسه شورای شهرشروینه برای مدت شش ماه انتخاب وپس از تشکیل هیات رئیسه سنی شورا اعضای این شورا سوکندیادکردندو امیر کریمی به عنوان مسئول پیگیری تاسیس شهرداری انتخاب شد.

بخشدار کلاشی از تلاش همه کسانی که برای ارتقای روستای شروینه قدمی برداشته اندتقدیر وازاعضای شورای شهرشروینه خواست به صورت جدی تاسیس شهرداری ومسائل ومشکلات شهری پیگیری راکنند.

نامدارحسینی افزود: براساس پیگیری چندسال گذشته   با ابلاغ وزیر کشور روستای شروینه  در تاریخ 28 بهمن 96 یه شهرارتقا یافت.

یادآورمی شود: دراین جلسه ترکیب هیات رئیسه شورای شهر شروینه به ترتیب ذیل انتخاب شدند.

1-  ایرج زارعی پور به عنوان رییس شورا 

2-  یاسین امیدی به عنوان نایب رئیس 

3-  امیر کریمی به عنوان خزانه دار

4-  غازی صیادی به عنوان منشی 

5-  فاتح فتاحی به عنوان نماینده شورای شهرستان 

برای مدت شش ماه انتخاب شدند.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود