نسخه آزمایشی
Menuسرویس های قابل ارائه بربستر شبکه دولت

سامانه هایی که تاکنون بر بستر شبکه دولت راه اندازی گردیده شامل موارد ذیل می باشد:

-سامانه سیماد

- سامانه سامد

-سامانه احراز اصالت هویت بر خط

-سامانه هوشمند سازی اداری نهاد ریاست جمهوری

-سامانه مقامات

سامانه سناما

سامانه ستاد