نسخه آزمایشی
Menu

آئین نامه اجرایی حمایت وتشویق از سرمایه گذاری خارجی

فصل چهارم : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وضایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق ،پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذی ربط در آن مستقر می گردد این مرکز ،کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان ذی ربط خواهد بود.

ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند. نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزء کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی ومراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده18- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذی ربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند.دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محصول گردیده است وظایف مسولیت ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحد های زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده 19- دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی به عنوان جانشین وی معرفی گردد تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده20- وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود :

1- اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی .

2- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط با اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب٬ برق، گاز ،تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن وغیره از دستگاه های ذی ربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.

3- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید ، اجازه اقامت وصدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.

4- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مساﺌل گمرکی و مالیاتی و غیره.

5- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی ربط آن ها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی

6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.