نسخه آزمایشی
Menu

آنین نامه اجرایی حمایت وتشویق ازسرمایه گذاری خارجی

فصل سوم : نظام پذیرش

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظایف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج از کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری ، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزار همایش ها و سمینارها ،همکاری های مشترک با موسسات و سازمان های بین المللی ذی ربط و ایجاد ارتباط وهماهنگی با سایر دستگاه ها و جمع آوری، تنظیم و اراﺌه اطلاعت مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده13- هیات مسولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و بکار گیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.

ماده 14- اعضای ثابت هیات چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6)قانون می باشد و جلسات هیات با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه راٌی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه ذیربط به دعوت رﺌیس هیات با حق راٌی در جلسات حضور خواهند یافت .در این موارد، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد.

ماده15- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که فرم مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند .سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه های ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت15روز کاری در هیات مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود . بر اساس تصمیم متخذه که قبلا̋ نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تاﺌید و امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر می گردد.

تبصره- مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری خواهد بود.