نسخه آزمایشی
Menu

آئین نامه اجرایی قانون حمایت وتشویق از سرمایه گذار

فصل اول :تعاریف

ماده 1-کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده(1) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تعریف شده است در این آئین نامه نیز دارای همان معانی است.سایر اصطلاحات و عبارت بکار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر است:

آﺌین نامه :آﺌین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .

بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر:شرکت ایرانی جدید ویا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روشهای مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد.

بخش غیر دولتی: بخشهای خصوصی ،تعاونی ،موسسات و نهادهایی عمومی غیر دولتی .

مرکز : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد.

شبکه پولی رسمی کشور :نظام بانکی(بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی وغیر دولتی )و موسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی می پردازند.

موسسه حسابرسی : موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیحصلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب 1372) و سازمان حسابرسی ،توسط سازمان انتخاب می شود.