Menu
قوانین و بخشنامه ها

ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیر نقدی به شرح زیر است...


ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وضایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق ،پذیرش و حمایت از...


ماده 2 سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود ،از...


ماده 1-کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده(1) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تعریف شده است در این...


ماده 12- سازمان ضمن انجام وظایف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت...