نسخه آزمایشی
Menu
قوانین و بخشنامه ها

ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیر نقدی به شرح زیر است : الف :سرمایه نقدی 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (الف...

ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وضایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق ،پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی...

ماده 2 سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود ،از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است .پذیرش این...

ماده 1-کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده(1) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تعریف شده است در این آئین نامه نیز دارای همان معانی است.سایر اصطلاحات و...

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظایف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی...


دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه مورخ 95/11/5 شورای عالی اشتعال