نسخه آزمایشی
Menu
معرفی اجمالی
استان كرمانشاه با وسعتي برابر با 24434/25 كيلومتر مربع در غرب ايران واقع شده است. اين استان حدود 1/45 درصد از مساحت كل كشور را دارا مي باشد و به عبارتي...

استان كرمانشاه با وسعتي برابر با 24 هزار و 434 كيلومتر مربع در غرب ايران واقع شده است. اين استان حدود 1/45 درصد از مساحت كل كشور را دارا مي باشد و به عبارتي...