نسخه آزمایشی
Menu
طرح های مهم در دست اجرا

ردیف

نام طرح

شرح پروژه

محل پروژه

تسهیلات اعطایی

دستگاه اجرایی مرتبط

ارتباط باکارشناس مسول طرح

1

طرح تلکابین

شرح پروژه تلکابین

نقشه

تسهیلات اعطایی

شهرداری

آقای مرادی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...