سرپرست فرمانداری گیلانغرب

فرهاد همتی


فرهاد همتی سرپرست کنونی فرمانداری شهرستان گیلانغرب از دیماه95با حکم استاندارکرمانشاه به سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان گیلانغرب منصوب گردیدپیش از این به مدت یکسال بعنوان معاونت فرمانداری شهرستان گیلانغرب انجام وظیفه نمود وی 46 ساله و 27 سال سنوات خدمت رسمی دارد

رزومه کاری:

تلفن ثابت:

فکس:آب و هوای گیلانغرب