نسخه آزمایشیارتباط با ما

ارتباط با فرمانداری:

 

08345222727 تلفن ثابت اداره
08345223938 تلفن ثابت اداره
08345224848 فاکس اداره
 30008561900000 سامانه دریافت پیام کوتاه

تلفن مستقیم دفتر فرماندار محترم 08345223030 می باشد.