امیر روندی

کارشناس مسئول امور سیاسی، امنیتی و انتظامیفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا