کارشناس امور امنیتی(مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان)

شرح وظايف پست سازماني
 
      فرم ع 23(4 ـ 74 ) ت 2 سازمان اداری و استخدامی کشور

1 ـ وزارت/ مؤسسه :  استانداری                  

2 ـ واحد سازماني:              (  فرمانداری ....)

3 ـ محل جغرافيايي خدمت  :شهرستان       

4 ـ عنوان پست/ شغل:   کارشناس  امور امنیتی (مسئول دبیرخانه شورای تامن شهرستان)        

5 ـ نوع پست/شغل :    ثابت /موقت                    

6 ـ شماره پست/ شغل ‍:                          

7ـ وظايف پست/شغل فوق الذكر براساس وظايف واحد سازماني كه در تاريخ 15/5/1397  به  تاييد سازمان اداری و استخدامی کشور رسيده است ،‌به شرح زير تعيين ميگردد.

1-      انجام امور دبیرخانه ای وبررسی و پيشنهاد طرح هاي لازم به فرماندار جهت طرح در شوراي تامين و همچنين برگزاري جلسات زير مجموعه آن و تشکیل کمیته امنیت.

2-    جمع آوری اخبار ، اطلاعات و گزارشات مربوط به وقایع حساس سیاسي ، اجتماعي و امنيتي شهرستان و طبقه بندي تنظيم گزارشات به منظور اعلام به مرکز اطلاعات و اخبار

3-    تهیه و تنظیم شناسنامه امنیتي شهرستان

4-    شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه های امنيتي به ويژه نيروي انتظامي و ارزيابي عملکرد آن ها و رسيدگي به شکايات مردم و سازمان ها از واحد هاي انتظامي

5-    برنامه ريزی و هماهنگی در خصوص تأمين امنيت مجالس، محافل و مراسم عمومی و حفاظت مسئولين دارای رده ی حفاظتی.

6-    ايجاد ارتباط و هماهنگی با نمايندگان اعضای شورای تأمين

7-     تهيه ی ليست مکان ها و دستگاه های دارای رده ی حفاظتی و پی گيری تأمين و حفاظت اين گونه مکان ها.

8-    پیگيری و اقدام در خصوص تأمين امنيت کوچ عشاير و شرکت در جلسات مربوطه

9-    بررسی گزارش های واصله از دستگاه های امنيتی، اطلاعاتی و انتظامی و انعکاس به استان.

10-    ارائه ی گزارش تحليلی ماهيانه از اوضاع سياسی، امنيتی و  اجتماعی منطقه به مافوق.

11-     پی گيری گزارشات مربوط به کشف مواد مخدر، قاچاق سلاح و کالا.

12-    پی گيری تردد غير مجاز اتباع خارجی.

13-  تشکيل مستمر جلسات شورای تأمين به عنوان دبير جلسه.

14-  پی گيری مصوبات جلسات شورای تأمين شهرستان.

15-  تهيه و جمع بندی آمار و اطلاعات و گزارش های مستند جهت ارائه به فرماندار به منظور طرح در جلسات شورای تأمين .

16-   جمع آوری و دسته بندی مطالب و تعيين دستور کار جلسات شورای تأمين  بر اساس مشکلات و معضلات موجود.

17-  شرکت در کميسيون های زير مجموعه ی جلسات شورای تأمين از جمله کميسيون خلع سلاح.

18-  تهيه ی طرح های امنيتی شهرستان و پيش بينی اعتبارات مورد نياز.

19-     تهيه ی آمار و اطلاعات مشروح از وقايع سياسی، امنيتی و اجتماعی و ارائه به مافوق.

20-   تنظيم و ترسيم نمودارهای مقايسه ای رخدادهای امنيتی سالانه و ارائه به مافوق.

21-   پیگيری امور مربوط به فعاليت فرق و مذاهب و انجام اقدامات طبق دستور مافوق.

مسئولين مربوطه

عنوان پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تاريخ

امضاء

نسخه

تعيين كننده وظايف

فرماندار

-

 

 

 

ص : 1

تأئيد كننده وظايف

معاون توسعه مديريت ومنابع استانداری

-

 

 

مسئول واحد تشكيلات وزارت کشور

مدیر کل دفتر تشکیلات

خلیلی

 

 

             

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا