کارشناس امور اجتماعی و فرهنگیفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا