فرماندار دالاهو

کرم محمدی


استاندار کرمانشاه در ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ کرم محمدی را به عنوان فرماندار دالاهو معرفی و از خدمات جهانبخش حیدری فرماندار سابق این شهرستان قدردانی کرد.

 

 


شرح وظايف پست سازماني
 
      فرم ع 23(4 ـ 74 ) ت 2 سازمان اداری و استخدامی کشور

1 ـ وزارت/ مؤسسه :  استانداری                   

2 ـ واحد سازماني:                                         (  فرمانداری ....)

3 ـ محل جغرافيايي خدمت  :شهرستان    

4 ـ عنوان پست/ شغل:                           فرماندار                             

5 ـ نوع پست/شغل :    ثابت /موقت                    

6 ـ شماره پست/ شغل ‍:                                                

7ـ وظايف پست/شغل فوق الذكر براساس وظايف واحد سازماني كه در تاريخ 15/5/1397  به  تاييد سازمان اداری و استخدامی کشور رسيده است ،‌به شرح زير تعيين ميگردد.

1-    پيگيري سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت و نظارت بر حسن اجراي آن در كليه دستگاه هاي دولتي ، سازمان ها ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراها ، مؤسسات عمومي و ...

2-    تقويت ، شناسايي و به كارگيري كليه عوامل مؤثر در امر برقراري نظم وامنيت پايدار در محدوده جغرافيائي شهرستان بمنظور پيشگيري از عوامل مخل امنيت و مقابله با مباشران تهديد نظم وامنيت عمومي .

3-    تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين شهرستان و هدايت آن در جهت اتخاذ تصميمات مناسب و نظارت بر اجراي مصوبات توسط ارگان هاي امنيتي ، انتظامي، قضائي و دستگاه هاي مربوطه .

4-      بررسي گزارشات واصله از ارگان هاي امنيتي ، اطلاعاتي وانتظامي در خصوص وقايع واتفاقات منطقه و صدور دستور لازم در مورد آنها و ايجاد هماهنگي با استانداري حسب مورد .

5-      ايجاد هماهنگي بين ادارات و سازمان هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي شهرستان و نظارت بر حسن اجراي امور آنها .

6-      ايجاد بستر هاي مناسب جهت تأسيس و توسعه و تقويت تشكل هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي و ... و مجامع غير دولتي و نهادهاي مدني .

7-      برنامه ريزي انجام انتخابات و همه پرسي هائي كه حسب قانون در حيطه وظايف و مسئوليت هاي فرماندار تعيين شده است .

8-    ايجاد هماهنگي در دستگاه هاي ذيربط در جهت بهبود و ارتقاء اوضاع اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي ، بهداشتي ، عمراني ،  كشاورزي و ... حوزه مأموريت .

9-    تشكيل شوراي اداري شهرستان به منظور بررسي ملموس مشكلات شهروندان و مديران اجرائي و بررسي پيشنهادات و راهكارهاي مناسب در جهت حل و فصل تنگناها .

10-   نظارت بر پياده سازي نظام تحول اداري در فرمانداري و ساير ادارات در سطح شهرستان.

11-   نظارت بر حفظ كرامت آحاد مردم بويژه ايثارگران و خانواده معظم شهداء .

12-  توجه به امور جوانان وانجام تمهيدات لازم به منظور فراهم سازي امكانات رشد و تعالي و مشاركت پذيري آنان در تمامي زمينه هاي توسعه متوازن و كوشش در گسترش امور رفاهي ، تفريحي ، آموزشي، ورزشي و ... مورد نياز آنان با هماهنگي وهدايت دستگاه هاي مسئول .

13-   اتخاذ تدابير مناسب به منظور فراهم سازي زمينه مشاركت زنان در فعاليت هاي مختلف اجتماعي، سياسي ، فرهنگي ... .

14-   بررسي نيازهاي شهرستان به تأسيس يا ارتقاء سطح سازمان هاي اداري و نهادهاي مدني ، اجتماعي و ... در جهت تحقق آنان .

15-   نظارت بر تأمين ارزاق عمومي ونحوه عملكرد سازمان و ارگان هاي مسئول امر تهيه وتوزيع مايحتاج و نيازمندي هاي روزانه شهروندان .

16-   نظارت ، هماهنگي و هدايت امور مربوط به مبادلات مرزي ، ايجاد مناطق آزاد تجاري و تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي و... .

17-  برنامه ريزي بمنظور بررسي راهكارهاي اصولي در زمينه آسيب شناسي و آسيب پذيري حوزه مأموريت و شناخت و شناسائي ضريب صدمات احتمالي و اهتمام در امر پيشگيري از بروز حوادث غير مترقبه و سوانح طبيعي و غير طبيعي .

18-   برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي در بين ارگانها ، و دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات و كمك رساني به آسيب ديدگان .

19-  برنامه ريزي و هدايت دستگاه ها ، سازمان هاي دولتي و ... در امر سريع نوسازي ، بازسازي به منظور بازگشت سريع زندگي به منطقه آسيب ديده .

20-  ايجاد بستر مناسب به منظور استفاده از نيروهاي كارآمد و با تجربه در فرمانداري و توسعه تجهيزات وامكانات مناسب به منظور حسن انجام امور محوله .

21-   بررسي شكايات واصله و رسيدگي به آنان در چهارچوب وظايف فرماندار و رعايت قوانين و مقررات.

22-   تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان و رسيدگي به شكاياتي كه جنبه قضائي ندارد .

23-   نظارت بر نحوه عملكرد دستگاه هاي مسئول در امر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و آثار ملي ، فرهنگي وبناهاي تاريخي .

24-  شناخت استعدادها و توانمندي هاي شهرستان و برنامه ريزي و هماهنگي در زمينه ايجاد شرايط مناسب توسعه منطقه و فراهم سازي فرصت ها و جلب سرمايه گذاري ها و اشتغال زائي .

25-  اعلام نظر نسبت به عزل و نصب وتغيير رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان با هماهنگي مقامات دستگاه هاي ذيربط وارائه پيشنهاد نصب و عزل بخشداران حوزه فرمانداري به مراجع مسئول .

26-   ارائه گزارش هاي مربوط به حيطه مأموريت به مسئولين ذيربط.

27-   نظارت بر تشكيل شوراها ، كميته ها و ... كه حسب قانون به رياست فرماندار منعقد مي گردد و پيگيري مصوبات جلسات منعقده .

28-  بررسي نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه ها در سطح شهرستان و بررسي دلائل نقاط ضعف و يا قوت
دستگاه ها .

29-   بازديد از بخش هاي تابعه به منظور آگاهي از مسائل ، نيازها و نواقص و صدور دستورات مقتضي در مورد آنها به مسئولين ذيربط .

30-   حضور در اعياد و جشن ها و مراسم رسمي و انجام تشريفات لازم به هنگام بازديد شخصيت ها و مقامات از حوزه شهرستان .

31-  نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاك و ... اتباع بيگانه و همچنين بر نحوه عملكرد كنسول گري هاي خارجي مستقر در حوزه فرمانداري .

32-   نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه ووظیفه عمومی.

33-   نظارت بر اقدامات و فعاليت هاي دستگاه هاي مسئول در زمينه مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

34-   بررسي عملكرد دستگاه هاي مسئول در مرزهاي بين المللي مشترك با مرز شهرستان حسب مقررات .

35-   بررسي نياز منطقه به انجام تقسيمات كشوري با در نظر گرفتن شرايط و خصوصيات منطقه .

36-   شركت در جلسات و گردهمائي ها .

37-   انجام ساير اموري كه به موجب قانون به عهده فرماندار محول گرديده است.

 

 

مسئولين مربوطه

عنوان پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تاريخ

امضاء

نسخه

تعيين كننده وظايف

فرماندار

-

 

 

 

ص : 1

تأئيد كننده وظايف

معاون توسعه مديريت ومنابع استانداری

-

 

 

مسئول واحد تشكيلات وزارت کشور

مدیر کل دفتر تشکیلات

خلیلی

 

 

             

 آب و هوای دالاهو