نسخه آزمایشی
مستندات
1.دریافت درخواست، تکمیل پرونده توسط دفاتر اتباع استان و ارسال به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 2. بررسی و تطبیق تقاضا با ضوابط قانونی 3....

آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي   هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲ / ۹ / ۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۱۹ / ۱۶۰ مورخ ۱...

آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ بنا به پيشنهاد شوراي عالي استانها و به استناد بند (۶)...

آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي   هيأت وزيران در جلسه ۸ /۱۲ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶...

آيين نامه اجرايي ماده (80) [ماده (90)] قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن هيأت...

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن   قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي...

آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=204961&isLaw=1&type=all آيين‌نامه...

آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=237085&isLaw=1&type=all   این...

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=180920&isLaw=1&type=all   قانون...

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات   این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1395/01/14 می باشد.   قانون...
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا