نسخه آزمایشی

مراحل صدورپروانه ساختماني درروستاهاي فاقد دهيار

نحوه صدور پروانه و پایان کار ساختمانی در روستاها توسط دهیاری هااوقات شرعی
آب و هوا