مستندات
‌ماده ۱ - ‌قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني خانه سازماني خانه‌اي است كه از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره‌تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي‌شود.

كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند ۱ فصل اول بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) ارتقا مي يابند

شهرستانها، بخش ‌ها و دهستانهاي مندرج در فهرست پيوست كه تأييد شده به ‌مهر پيوست تصويب‌ نامه هيئت ‌وزيران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي موضوع قوانين و مقررات زير تعيين مي‌گردند. مناطق كمتر توسعه ‌يافته و محروم اختصاراً در اين تصويب‌ نامه، «مناطق كمتر توسعه يافته» ناميده مي‌ شود.

1. شناسایی کمبودها و نیازها- تعریف طرح و پروژه متناسب با نیاز 2. شناخت ریسک های حین پروژه - تعریف مراحل مختلف مدیریت پروژه 3. تعریف برنامه‌های کاری اجرای پروژه- نظارت بر اجرا 4. تحلیل نهایی از اجرای پروژه- شناسایی شریک مالی و اجرایی طرح 5. تهیه تفاهم نامه و انعقاد تفاهم نامه- تعریف وظایف و تعهدات 6. دریافت و بررسی گزارشات مالی و عملیاتی پروژه- بازدید از مراحل اجرا 7. بازرسی و حسابرسی- بستن پروژه

این خدمت دربرگیرنده انجام بررسی های لازم به منظور اتخاذ تصمیم جهت صدور مجوزهای لازم برای فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی می باشد. اخذ گزارشات لازم از سازمان های فعال در امور پناهندگان از دیگر اقداماتی است که در راستای نظارت بر فعالیت های مربوطه صورت می پذیرد.

صدور مجوز موافقت و تعیین زمان اخذ عوارض نوسازی به منظور صرف درآمد حاصل از وجوه اخذ شده جهت نوسازی و عمران شهری وتوسعه معابر و ایجاد پارکها ، پارکینگ ها، میادین و...

1-درخواست شورای روستا، نمایندگان مجلس و یا فرمانداری مربوطه مبنی بر صدور مجوز تأسیس شهرداری 2- ارسال درخواست به وزارت کشور جهت بررسی و اعلام نظر 3- مصوبه هیات وزیران مبنی بر شناخت روستا به عنوان شهر 4- ارسال موافقت وزارت کشور مبنی بر تأسیس شهرداری درصورت وجود شرایط لازم

این خدمت در برگیرنده انجام فرآیند گزینش در خصوص افراد جدید الاستخدام یا شاغل به کار در وزارت کشور می باشد. همچنین مبحث رسیدگی به شکایات واصل شده در امر گزینش افراد، از دیگر فعالیت های مرتبط در این امر خواهد بود.

این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.

خدمت مذکور در جهت بررسی پیشنهادات مربوطه ، اتخاذ تصمیمات مورد نیاز به منظور احداث یا فعال¬سازی بازارچه¬های غیر¬فعال یا نیمه فعال و تعاونی های مرزنشینان بوده و به لحاظ اقتصادی در مناطق مربوطه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. نتیجه نهایی تصمیمات اتخاذ شده، در اختیار استانداری ذیربط قرار داده می شود.
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا