نسخه آزمایشی

بازدید حیدری فرماندار شهرستان دالاهو از غرفه های صنعت چاقو سازی در شهر کرندغرب.

صنایع دستی شهرستان دالاهو- چاقوسازی کرندغرباوقات شرعی
آب و هوا