سامانه های مرتبط

تعاونی ها

سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها 

سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها

جزئیات شناسائی تعاونی 

 

مثال:

نام تعاونی :مسکن کارکنان دولت کرندغرب

رشته :مسکن 

گرایش :کارمندی

خلاصه موضوع فعالیت: تهیه زمین و احداث مسکن

شماره ثبت :857
استان ثبتی: کرمانشاه
شهر ثبتی: اسلام آبادغرب
تاریخ ثبت: 1381/06/11

 


مدیران و بازرسان: 

حسن  پیركرمی -  (مدیر عامل)
امراله  رحمانی -  (رئیس هيئت مدیره)
جلال  صفری -  (نائب رئیس هيئت مدیره)
جهانبخش  شاه ویسی -  (هیئت مدیره عادی)
رضا  مقراضی -  (بازرس)
هادی  نظری -  (بازرس)

 


محدوده فعالیت: استان کرمانشاه/شهرستان اسلام آبادغرب


 

آدرس محل فعالیت : کرندغرب
تلفن :
آدرس دفتر مرکزی: 
تلفن : 


سرمایه
سرمایه اولیه: 756000 هزار ریال
تعداد سهام اولیه: 378 سهم
ارزش اسمی هر سهم اولیه: 2000000 ریال

سرمایه فعلی: 756000 هزار ریال
تعداد سهام فعلی: 378 سهم
ارزش اسمی هر سهم فعلی: 2000000 ریال

 


اعضاء اولیه
تعداد عضو عادی مرد: 99 نفر
تعداد عضو عادی زن: 23 نفر
تعداد عضو مرد ایثارگر: 0 نفر
تعداد عضو زن ایثارگر: 0 نفر
تعداد کل اعضا: 122 نفر

تعداد عضو معلول: 0 نفر
تعداد عضو فارغ التحصیل: 0 نفر


اعضاء فعلی
تعداد عضو عادی مرد: 99 نفر
تعداد عضو عادی زن: 23 نفر
تعداد عضو مرد ایثارگر: 0 نفر
تعداد عضو زن ایثارگر: 0 نفر
تعداد کل اعضا: 122 نفر

تعداد عضو معلول: 0 نفر
تعداد عضو فارغ التحصیل: 0 نفر

 اوقات شرعی
آب و هوا