كد نامزدهاي شوراي شهر هاي گهواره، ريجاب و كرند غرب

كد نامزدهاي شوراي شهر


آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر در اجراي ماده 51قانون انتخابات و ماده 56آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهرستان دالاهو مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي به شرح زير مي باشد:فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا