نسخه آزمایشیفهرست خدمات

خدمات فرمانداری به شهروندان:

1.       صدور پروانه فعالیت سازمان غيردو‌لتي

2.      تأ‌مين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني

3.     حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 

4.     صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچه ها

5.     شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي

6.      رسیدگی به امور شعب احزاب و گروه‏ هاي سياسي

7.     انجام امور یارانه در موارد بدسرپرستی، حضانت، کفالت، قیومیت، طلاق

8.     پیگیری درخواستها و شکایات

9.      صدور كارت حمايت تحصيلي

10.   هیأت رسیدگی موضوع ماده ۲۴ قانون وظیفه عمومیاوقات شرعی
آب و هوا