نسخه آزمایشیفهرست خدمات:

 

1.       صدور پروانه فعالیت سازمان غيردو‌لتي

2.      تأ‌مين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني

3.     حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 

4.     صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچه ها

5.     شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي

6.      رسیدگی به امور شعب احزاب و گروه‏ هاي سياسي

7.     امور یارانه در موارد بدسرپرستی، حضانت، کفالت، قیومیت، طلاق

8.     پیگیری درخواستها و شکایات و اعلامات و گزارشات

9.      صدور كارت حمايت تحصيلي

10.   رسیدگی به موضوع ماده ۲۴ قانون وظیفه عمومی در هیئت مربوطهفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا