اهداف وزارت کشور:

اهداف وزارت کشور:

- فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور 
- تامین آزادیهای سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی 
- اجرای سیاست عمومی دولت بمنظور پیشبرد برنامه های اجتماعی،اقتصادی عمرانی 
- حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی
- نظارت بر اداره امورمناطق کشور از طریق استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و دهداران 
-  شناسائی و تعیین هویت افراد
- مدیریت و رفع بحرانهای ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه.

مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت کشور:

- تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها .
- تمشیت امور نیروی انتظامی .
- تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی .
- زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها .
- هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها .
- ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری .
- هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت .
- سیاست گذاری ،راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی .
- اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی .
- برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات .
- هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها .
- برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح
غیر مترقبه .
- شناسائی وتعیین هویت ایرانیان


فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا