نسخه آزمایشیارتباط با ما

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن اداره

داخلی

1

 نورالدین فرزادی پور

بخشدار

45882006

 108

2

 مرادعلی الماسی

کارشناس امور دهستانها وشوراها

45882006

106

3

 علی عباسی

کارشناس عمران

45882006

104

4

قهرمان محمودی

کارشناس سیاسی انتظامی وانتخابات

45882006

103

5

محمدرضاعسگری

مسئول دبیرخانه

45882006

105

6

 صحبت اله باوند پور

کارشناس عمران

45882006

 101

7

 سید مجید ظهراب پناه

کمک کارشناس سیاسی انتظامی و مسئول روابط عمومی

45882028

107

8

 نجاتعلی الهی

راننده وخدمات

45882006

 اوقات شرعی
آب و هوا