نسخه آزمایشی
معرفی بخشدار

 

                                                                                                                                                                                                       

 

دکتر علی فتحی بخشدار مرکزی شهرستان کرمانشاه

آب و هوای کرمانشاه