نسخه آزمایشی
Menuارتباط با ما

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی


جناب آقای محسن دارابی
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
تلفن تماس: 34222488
نمابر: 34219147


معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

جناب آقای قباد شعبانی
معاون مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
تلفن تماس: 34222488
نمابر: 34219147


تماس با کارشناسان دفتر هماهنگی امور اقتصادی


جناب آقایان: عبدالوحيد محمدي - محمد مهدی همتی خواه - احمد ناظری  34234243
سرکاران خانم ها: شیوا گرامی - مریم الماسی بختیاری 34222488