نسخه آزمایشی
Menuارتباط با ما

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی


جناب آقای مسعود بهرامي
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی
تلفن تماس: 34222488
نمابر: 34219147


معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

جناب آقای قباد شعبانی
معاون مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
تلفن تماس: 34222488
نمابر: 34219147


تماس با کارشناسان دفتر هماهنگی امور اقتصادی


جناب آقایان: عبدالوحيد محمدي - محمد مهدی همتی خواه - احمد ناظری  34234243
سرکاران خانم ها: فهيمه قاسمي - مریم الماسی بختیاری 34222488