نسخه آزمایشی
Menuخط توسعه تولید فرش 1200 شانه با تراکم 3600 و عرض 4 متر در كرمانشاه

صبح  امروز با حضور صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خط توسعه تولید فرش 1200 شانه با تراکم 3600 و عرض 4 متر در کرمانشاه افتتاح شد