نسخه آزمایشی
Menuفرم شناسنامه خدمت

 

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 

1-   عنوان خدمت:رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاههای اجرایی استان

2- عنوان فرايند: بازرسي از دستگاههاي اجرايي استان، استانداري و واحد هاي تابعه

3- مشخصات خدمت

شرح خدمت:

تمامی مردم استان در صورت داشتن هرگونه درخواست و شکایات با در دست داشتن مستندات به دفتر مراجعه نموده و پس از بررسی کارشناس با دستگاه ذیربط مکاتبه جهت رفع مشکل صورت می گیرد.

 

 

نوع خدمت:

Rخدمت به شهروندان (G2C)

 خدمت به کسب و کار(G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

خدمت گيرندگان

تمام مردم استان

ماهیت خدمت:

Rحاکمیتی

تصدی گری

سطح خدمت:

         ملی

 

 

 

 

          منطقه ای

R    استانی

           شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

     تولد

   آموزش

  سلامت

   مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

     تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

    وفات

     سایر . . . کلیه موارد فوق

 

نحوه آغاز خدمت:

R      تقاضاي گيرنده خدمت

     فرا رسيدن زماني مشخص

      رخداد رويدادي مشخص

      تشخيص دستگاه

    ساير  . . . (ذكر گردد)

مدارک لازم برای انجام خدمت:

درخواست و شکایت ارباب رجوع

4- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان:

 

 

 

 

  30خدمت گیرندگان در:       R روز          ماه  سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

15 روز

تواتر:

    یکبار برای همیشه                  

 

 

 

                        . . .  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان:

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

 

 

 

. . .

 

5- نحوه دسترسی به خدمت

        اینترنتی: ص

           پست الکترونیک:(آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)                        

         تلفن گويا يا مرکز تماس: (ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا)          

         تلفن همراه(پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)

         پيام کوتاه:(شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت)

            دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

            ساير:(ذكر گردد

                             

 

                                                                                   

 

 

در مرحله درخواست خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

    پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

درصورت نیاز به بازرسی از دستگاه مورد نظر بازرسلن به صورت حضوری پیگیری می نمایند

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

در صوزت محرمانه بودن پاسخ نیز به مراجعه حضوری است

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-

2-

3-

. . . .

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت(فلوچارت) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط: