نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

 1. ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص پاسخگویی به شکایات
 2. هماهنگی در خصوص نحوه استقرار در استانداری، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور
 3. ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها
 4. تنظیم برنامه بازرسی دوره ای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری
 5. انجام بازرسی های موردی از دستگاه های اجرایی با دستور مقامات مافوق
 6. انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه
 7. تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط
 8. بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگانهای مسئول ارجاع می گردد
 9. بررسی، اظهارنظر و تهیه پیش نوبس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه (فرمانداری ها و بخشداری ها) و ارائه به مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذیربط
 10. عضویت و شرکت در جلسات، کمیته ها و کارگروه ها با موضوع تحول اداری، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، رشوه و تکریم ارباب رجوع
 11. تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته با اشخاص حقیقی و حقوقی
 12. طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی
 13. معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی
 14. همکاری با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود
 15. انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 16. تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین  و سایر مسئولین ذیربط و اظهارنظر مشورتی دربازه کلیه مسائل حقوقی و قضایی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها
 17. نظارت، ارزیابی و بازرسی از نحوه اجرای کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه های اجرایی استان
 18. دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق
 19. بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایت