Menuبرنامه های هفت گانه دفتر بازرسی

برنامه های هفت گانه دفتر بازرسی :

  • احیاء طرح تکریم ارباب رجوع و نظارت مستمر بر اجرای آن در ادارات اجرایی استان
  • طرح تکریم از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی استان که بیشترین خدمات را به ارباب رجوع مستند ارائه داده باشند
  • تهیه و تدوین کتاب سال خدمتگزاران دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه
  • بازرس افتخاری (بازرسی طرح تکریم ارباب رجوع) از بین فرهیختگان و نخبگان که بیشترین اعتماد عمومی را در جامعه دارا هستند
  • طرح دفاتر بازرسی و پیگیری امورات مردم و ارباب رجوع در فرمانداری ها، بخشداری ها و سایر ادارات اجرایی استان و شهرستانها در جهت عملیاتی نمودن برنامه های این دفتر در سطح وسیع
  • بهره مندی از فضای مجازی در جهت پیشبرد اهداف از جمله : فعالیت سایت دفتر به آدرس اینترنتی ksh-bazresi.ir ، ارتباط مستمر با اصحاب رسانه و قلم و جلسه رسانه ای هر 3 ماه
  • بازرسی مستمر و با برنامه از شهرستانهای استان و ادارات اجرایی هر هفته در روز پنجشنبه و دوشنبه