Menuبازرسی از فرمانداری کرمانشاه

در راستای بازرسی های دوره ای از فرمانداری های استان و شهرستان های تابعه، در تاریخ 09/03/97 چهارمین بازدید از طرف معاونت دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و امور حقوقی آقای علیئی و تعدادی از کارشناسان این دفتر از فرمانداری کرمانشاه بعمل آمد.