Menuبازدید کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از بخشداری ماهیدشت

در راستای بازدیدهای دوره ای به منظور ارزیابی عملکرد دفاتر استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و دستگاه های اجرایی، از طرف تعدادی از کارشناسان این دفتر از بخشداری ماهیدشت بازدید بعمل آمد.

در این بازرسی با توجه به وظیفه ذاتی بخشداری ماهیدشت چگونگی خدمات به روستائیان، دهیاران، شورای اسلامی روستاها و سایر امورات و نحوه ارتقاء خدمات و برنامه های مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.