Menuبازدید کارشناسان دفتر بازرسی از فرمانداری هرسین

در راستای بازرسی های دوره ای از فرمانداری های استان و شهرستان های تابعه، روز سه شنبه از طرف معاونت دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و جمعی از کارشناسان این دفتر از فرمانداری هرسین بازدید بعمل آمد.