Menuبازدید صبحگاهی معاون دفتر بازرسی استانداری از دستگاه های اجرایی استان

در اجرای دستور مدیریت ارشد استان، به منظور ارزیابی و چگونگی فعالیت دستگاه های اجرایی سطح استان در ساعت کاری جدید، در روز شنبه از ادارات، بانک ها، شهرداری ها و ... توسط معاون دفتر بازرسی استانداری و تعدادی از کارشناسان این دفتر بازدید صبحگاهی بعمل آمد.