Menuبازدید از دفتر امور روستایی و شوراها

در راستای بازدیدهای دوره ای به منظور ارزیابی عملکرد دفاتر استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و دستگاه های اجرایی، معاونت دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی و جمعی از کارشناسان این دفتر از دفتر امور روستایی و شوراها بازدید بعمل آمد.

در این بازرسی با توجه به وظیفه ذاتی دفتر امور روستایی چگونگی خدمات به روستائیان، دهیاران، شورای اسلامی روستاها و سایر امورات و نحوه ارتقاء خدمات و برنامه های مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.