Menuبازدید از بخشداری بیلوار توسط بازرسان دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

در راستای بازدیدهای دوره ای به منظور ارزیابی عملکرد دفاتر استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و دستگاه های اجرایی، از طرف تعدادی از بازرسان این دفتر از بخشداری بیلوار بازدید بعمل آمد.

در این بازرسی با توجه به وظیفه ذاتی بخشداری بیلوار چگونگی خدمات به روستائیان، دهیاران، شورای اسلامی روستاها و سایر امورات و نحوه ارتقاء خدمات و برنامه های مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.